Twence en het nut van afval scheiden in Twente

In 1986 is Twence door de veertien Twentse gemeenten opgericht om afval op een zo duurzaam mogelijke wijze te verwerken. In de loop der jaren heeft de organisatie zich verder ontwikkeld en is daarnaast het scheiden van afval steeds meer gewoontegoed geworden.

Afval is grondstof

Grondstoffen worden steeds schaarser. Om uitputting van natuurlijke grond- en brandstoffen te voorkomen is het noodzakelijk om afval goed te scheiden en herbruikbare materialen opnieuw als grondstof te gebruiken. In de afvalmarkt wordt er daarom steeds vaker gezegd dat er geen afval meer verwerkt wordt, maar dat men grondstoffen probeert te verzamelen.

Afval scheiden is zinvol

Uit sorteeranalyses blijkt namelijk dat ongeveer 90% van het restafval weer hergebruikt kan worden. Voorsorteren door gebruikers heeft de voorkeur boven nasorteren door de afvalverwerker omdat dit een betere kwaliteit aan ‘grondstoffen’ oplevert. Immers een krant of macaronidoos die tussen het restafval of gft heeft gelegen is natter en viezer en minder goed herbruikbaar. Ditzelfde geldt voor plastic of glas. Van wit glas kan zowel wit als bont glas gemaakt worden, maar van bont glas kan alleen maar bont glas gemaakt worden.

Om zoveel mogelijk grondstoffen te behouden en her te gebruiken hebben de Twentse gemeenten de gezamenlijke ambitie om uiterlijk in 2030 maximaal 50 kilo restafval per inwoner per jaar te hebben. Nu ligt dat voor een aantal gemeenten nog op circa 240 kilo per persoon, per jaar. Alle gemeenten in Twente hebben al scheiding van verpakkingen (plastic, metaal en drankkartons) uit het restafval doorgevoerd en zien al een grote afname van het aantal kilo’s per persoon aan restafval per jaar. Daarbij is het verwerken van de her te gebruiken materialen in het algemeen goedkoper dan het verbranden. Hieruit blijkt dat goed afval scheiden loont.

Restafval in de oven

Maar die Twentse verbrandingsoven bij Twence dan? Die is toch in het leven geroepen om alle afval in Twente te verbranden en zo energie te leveren voor de Twentse huishoudens en bedrijven? Ja, deze installatie haalt met een zeer hoog rendement energie uit afval. Maar wel uit afval dat van al het herbruikbare materiaal is ontdaan. Dus alleen van het echte restafval wordt energie herwonnen.

Afval uit het buitenland

Verbranden met energieterugwinning is beter dan storten. Omdat niet alle Europese landen beschikken over voldoende verbrandingscapaciteit binnen de eigen grenzen, zijn afspraken gemaakt met partijen uit onder andere Duitsland en Engeland om hun afval bij Twence te verbranden. Dit is duurzamer en kosteneffectiever dan wanneer zij eigen verbrandingsovens zouden bouwen omdat ook in deze landen steeds meer afval gerecycled wordt en de belasting op het storten van afval in bijvoorbeeld Engeland erg hoog is. Een win-win situatie dus voor alle partijen. Hiermee wordt ook voldaan aan de Europese richtlijnen om uit te gaan van de prioriteitsladder in het verwerken van afval, de zogenaamde Ladder van Lansink.

Ladder van Lansink

De Ladder van Lansink geeft de prioriteitsvolgorde in het verwerken van afval aan. Uitgangspunt is de preventie van afval, vervolgens hergebruik, recycling, energie ontwikkelen, verbranden en tenslotte storten. Alle Europese lidstaten zijn gehouden om volgens de principes van deze ladder met hun afval om te gaan.

Afval scheiden leidt tot hergebruik van grondstoffen, duurzame energie en een betere economie

Er kan dus geconcludeerd worden dat het scheiden van afval door de Twentse huishoudens van groot belang is omdat zo waardevolle materialen hergebruikt kunnen worden als grondstoffen voor nieuwe producten. Dat alleen het echte restafval in de ovens van Twence verdwijnt en dit omgezet wordt in duurzame energie en dat de Twentse en Europese economie erbij gebaat is om afval uit het buitenland bij Twence te verbranden. En een extra toevoeging is nog dat Twence uit de assen van het verbrande restafval metalen haalt die weer als grondstof gebruikt worden in bijvoorbeeld de wegenbouw.